KRYTERIA OCENY

W książce z 1962 roku. W.Okoń przytaczając rozprawy J.Wł. Dawida, Z.Mysłakowskiego, ST.Szumana, M.Kreutza, ST.Baleya,  (na stronie 31) pisze:" Chcąc zapewnić nauczycielowi jak najpełniejszy rozwój osobowości, a zarazem uzyskanie jak najlepszych wyników w przekształcaniu własnych wychowanków i całego społeczeństwa- musi społeczeństwo zagwarantować mu wysoki poziom wykształcenia oraz odpowiednią pozycję społeczną i ekonomiczną" .

W tejże samej książce na stronie 219 czytamy  ,że nauczyciel powinien mieć  około 83 cech , uznanych za charakterystyczne i pożądane dla dobrego wychowawcy. Dla przykładu  przytoczonych zostaje 15 pierwszych cech tak jak one wymienione są alfabetycznie na liście (W.W.Charters, D.Waples,o.c.,s.223 i nast.) :


§ 3. Dyrektor dokonując oceny pracy pracownika pedagogicznego, uwzględnia w szczególności:
  1)    realizację planu pomocy dziecku, przestrzeganie i ochronę przez pracownika pedagogicznego praw dziecka, pobudzanie inicjatywy wychowanków, realizację innych zadań zawodowych wynikających z regulaminu placówki, poprawność merytoryczną prowadzonych zajęć wychowawczych i opiekuńczych,
  2)    zaangażowanie zawodowe pracownika pedagogicznego, inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu powrót dziecka do rodziny oraz utrzymywanie przez dziecko kontaktów z rodzicami, podejmowanie innowacyjnych działań wychowawczych i opiekuńczych, zainteresowanie dzieckiem i jego środowiskiem, współpracę z rodzicami,
  3)    działania pracownika pedagogicznego w zakresie wspierania rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb,
  4)    kulturę osobistą i poprawność używanego języka, stosunek do dzieci, wzajemne relacje pomiędzy pracownikiem pedagogicznym i wychowankami,
  5)    aktywność pracownika pedagogicznego w jego doskonaleniu zawodowym, w tym w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
  6)    przestrzeganie porządku pracy, w tym przede wszystkim punktualności, pełnego wykorzystania czasu zajęć oraz właściwe prowadzenie dokumentacji.

Znajomość wymogów pozwoli na uniknięcie wielu nieporozumień. Należy zachować ogólnie sprecyzowane w rozporządzeniu reguły tzn. dotrzymać stosownych terminów, zachować właściwe procedury.


Wychowawca powinien być osobą, która:
1.Darzy dzieci sympatią i jest życzliwy.
2.Emanuje spokojem, ładem i harmonią.
3.Posiada siłę do przezwyciężania zła, łatwizny i rutyny.
4.Odznacza się optymizmem i wierzy w skuteczność swojej pracy.
5.Ma zdolność odkrywania w dziecku cech pozytywnych i potrafi je wzmacniać.
6.Potrafi stworzyć dziecku poczucie bezpieczeństwa osobistego.
7.Cechuje go plastyczność i umiejętność odkrywania indywidualności dziecka.
8.Jest twórczy w swojej pracy wychowawczej.
9.Cieszy się autorytetem wśród dzieci.


Po przedstawieniu cech dobrego wychowawcy konstruktywne jest skupienie uwagi na autoocenie.
Można powiedzieć o dwóch rodzajach oceny:
-ocena zewnętrzna-ustalana przez oceniającego,
-ocena wewnętrzna-przedstawiona przez wychowawcę.


Należy przy tym pamiętać, że rozważając cechy osobowościowe, trzeba zastosować takie narzędzie badawcze, które będzie uczciwe w stosunku do zachowań i względnie wymiernych działań wychowawczych dostępnych bezpośredniej obserwacji.

Kryteria oceny pracy wychowawcy (projekt własny M.Urbaczewski)
Kryterium wychowawcze
1.Potrafi i wprowadza twórcze narzędzia pracy wychowawczej, np.: rzeźba, malarstwo, poezja, muzyka itp.
2.Podczas pracy z dzieckiem jest konsekwentny, a jednocześnie uprzejmy i lojalny.
3.Rozumie mechanizmy psychologiczne oraz ma świadomość ich wzajemnych zależności, np.: umiejętność wyrabiania w dziecku poczucia bezpieczeństwa osobistego.
4.Jest otarty na potrzeby dziecka, potrafi skutecznie rozwiązać problemy wychowawcze w sposób zasługujący na ogólne uznanie.
5. Przejawia szerokie zainteresowania i służy doradztwem wychowankom w okresie przed usamodzielnieniem.
6.Z praktycznej działalności wynika, że jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka.
7.Dokształca się i rzetelnie przygotowuje tematy szkoleniowe na posiedzenia Zespołu.
Kryterium dydaktyczne
1.W odbiorze hospitacyjnym prowadzone zajęcia dydaktyczne są owocne, a podczas ich przebiegu panuje przyjemna, spokojna, twórcza atmosfera pracy umysłowej.
2.Sprawnie porusza się w przedmiocie dydaktyki:
a/ dzieci będące pod jego opieką odnoszą sukcesy dydaktyczne nadrabiają zaległości szkolne, otrzymują pozytywne oceny, zdają egzaminy do szkół średnich .
4.Na bieżąco utrzymuje kontakty z nauczycielami w szkole i wspólnie z nimi podejmuje działania mające za zadanie poprawę sytuacji dziecka mających trudności z przyswajaniem wiedzy szkolnej.
Kryterium organizacyjne
1.Prowadzi właściwą organizację współpracy z instytucjami mającymi wpływ na dalsze losy dziecka.
2.Potrafi skutecznie współpracować z rodzicami wychowanka..
Kryterium komunikatywności
1. W opinii społeczności placówki posiada wysoki autorytet.
2.Jego słownictwo jest kulturalne i zrozumiałe dla dzieci.
3.Posługuje się narzędziami konstruktywnej komunikacji.


Przedstawione kryteria mają charakter ogólny.
Ocena to wypowiedź wartościująca, zdanie orzekające o różnicy między stanem a przyjętym wzorem, dotyczy czynności ludzkich, cech i właściwości przedmiotu. Moim zamiarem było, aby przedstawione kryteria były przykładem i odegrały orientacyjną rolę podczas oceny pracy wychowawcy.