Mediacja

Mediacja- to proces, w którym strony dobrowolnie i aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu sporu przy pomocy osoby trzeciej- BEZSTRONNEGO MEDIATORA

Style:

1. Mediacja wspomagająca (facylitatywna).

Mediator zadaje pytania, normalizuje punkty widzeni stron, pomaga stronom znaleźć rozwiązania. Mediator nie dorodza, nie rekomenduje, nie wydaje opinii ani nie mówi o przyszłości - co mogłoby być, co sąd może zrobić. Mediator odpowiedzialny jest za przebieg mediacji zaś strony za wynik mediacji.

2.Mediacja oceniająca.

Mediator wskazuje słabości i przewiduje co może zrobić sąd. Mediator może rekomendować. Mediator troszczy się o respektowanie praw stron i ocenia sprawę na podstawie kodeksów prawa. Dopuszczana jest "dyplomacja wahadłowa".Mediator bezpośrednio wpływa na wynik mediacji (ugoda).

3.Mediacja transformatywna.

Umacnianie i uznawanie to dwa podstawowe czynniki w tym stylu mediacji.Strony nadają strukturę procesowi i kształtują wynik całej mediacji a mediator stara się być na drugim planie.

Mediacje mogą być w sprawach : karnych, rodzinnych, gospodarczych, sąsiedzkich, pracowniczych, administracyjnych, rówieśniczych itp.

O rozwiązanianie sporu, do mediatora, może wnioskować każdy zainteresowany lub sąd.

Mediacje są dobrowolne, tzn. że na każdym etapie strony mają prawo do rezygnacji z jej kontynuowania. Odstąpienie od mediacji nie powoduje skutków formalnych ze strony sądu.Dobrowolność dotyczy stron i mediatora.

Mediować zawsze warto, a nawet należy domagać się mediacji- sąd bierze pod uwagę pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji (mówi o tym,np. w sprawach karnych paragraf 3 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Dz.U.z 2 sierpnia 1997r.).

Dzięki mediacjom sprawy mogą zostać dla obu stron roztrzygnięte pozytywnie. Zmniejszają się koszty i czas potrzebny na przeprowadzenie procedur sądowych. Podejmując mediacje dość szybko osiągamy zadowolenie psychiczne i to prawdopodobnie jest najwyższa wartość jaką uzyskamy z mediacji.

Mediator jest organizatorem postępowania mediacyjnego i obrońcą procedury, nie bierze odpowiedzialności za treść wypracowanego porozumienia. Dokonuje weryfikacji ugody zgodnie z wymogami ustalonymi przez ustawodawcę.

Mediacje są odpłatne. Prowadzi się je na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek.

http://www.mediacje-ksm.pl/172/

http://www.mediacje.bydgoszcz.pl/