"Powiedział mi -rzekł Mieszek-przysłowie niedźwiedzie: że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie". Adam Mickiewicz 1829r.


Poradnik dla wychowawców " O WYCHOWANIU SŁÓW KILKA" , Mirosław Urbaczewski, 1997r.

Lekcja historiiwycieczka wypoczynek feryjnydzieci i motocyklepokaz Procentaspotkanie z okazji Dnia Dzieckaprace dziecikonkurs rowerowypokaz palenia gumymlody

 

List Zuzi -na wesoło.

Mirosław Urbaczewski, Standardy procesu opiekuńczo-wychowaczego XXI wieku w Domu Dziecka.WOM w Bydgoszczy, Nr 3/1999r. Standardy te były wprowadzone w Domu Dziecka w Trzemiętowie od 1995r. a od 2007r rozporządzenie wprowadziło je do placówek.


Budowa scenariusza zajęć

 1. Temat zajęcia
 2. Czas i miejsce
 3. Cele
 4. Metody
 5. Forma
 6. Zasady
 7. Pomoce dydaktyczne
 8. Przebieg zajęcia
 9. Ogniwa zajęć

10. Podsumowanie i zadanie zadań do wykonania celem utrwalenia przekazanej wiedzy.
11. Przedstawienie co będzie na następnym spotkaniu.

Konspekt należy przeanalizować:

 1. Czy zrealizowane zostały cele?
 2. Czy czas realizacji zadań został właściwie zaplanowany?
 3. Czy metody były prawidłowo dobrane?
 4. Czy właściwie dobrano pomoce?
 5. Czy aktywizacja dzieci była dobra?
 6. Jak utrwalono wiadomości, na których mi tak bardzo zależało?
 7. Czy moje wiadomości są wystarczające; czy udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania?
 8. Czy nie popełniłem/łam błędów mertyorycznych?
 9. Czy na zajęciach był ład i porządek?

Wychowawca ocenia swój kontakt z dziećmi.

Planując pracę musimy pamietać o oddziaływaniu opiekuńczym, kompensacyjnym, rewalidacyjnym, terapeutycznym.

Zastanawiałem się nad określeniem czy nazwać to pisemne przygotowanie konspektem, czy scenariuszem.
Słownik wyrazów obcych i trudnych, A.Markowski, R.Pawelec, Wilga, Warszawa 2003 -definiuje konspekt i scenariusz w następujący sposób:


Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania statusu rodziny zaprzyjaźnionej

1. Wniosek rodziny o ustanowienie rodziny zaprzyjaźnionej dla konkretnego dziecka lub dzieci: wniosek skierowany do Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.

2. List motywacyjny:

- szerokie uzasadnienie decyzji

-swoje mocne strony przydatne w opiece i wychowaniu.

3.List polecający, rekomendacja

- kandydaci sami wybierają osoby, które je rekomendują.

4.Informacja od lekarza rodzinnego o ogólnym stanie zdrowia umożliwiającym prawidłową opiekę nad dzieckiem.

5. Zaświadczenie o stanie zdrowia psychicznego od lekarza psychiatry.

6.Oświadczenie o stanie majątkowym lub zaświadczenie o wynagrodzeniu za pracę.

7. Zaświadczenie o niekaralności.

8. Wywiad społeczny sporządzony przez pracownika socjalnego.

Dyrektor Placówki może zobowiązać kandydatów na rodzinę zaprzyjaźnioną do przedłożenia dodatkowych dokumentów.

 


Wybór z Konwencji Praw Dziecka:

Art. 20-21. DZIECKO POZBAWIONE SWEGO ŚRODOWISKA, BĘDZIE MIAŁO PRAWO DO SPECJALNEJ OCHRONY I POMOCY. Państwa-Strony zapewnią dziecku opiekę zastępczą - m.in. umieszczenie w rodzinie zastępczej, umieszczenie w instytucji powołanej do opieki nad dziećmi. Przy wyborze rozwiązań należy uwzględniać wskazania w zachowaniu ciągłości w wychowywaniu dziecka oraz jego tożsamości etnicznej, religijnej, kulturowej i językowej.

Art. 27. PRAWO DZIECKA DO POZIOMU ŻYCIA odpowiadającego jego rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, duchowemu, moralnemu i społecznemu. Rodzice lub inne osoby odpowiedzialne za dziecko ponoszą główną odpowiedzialność za zabezpieczenie, w ramach swych możliwości. Państwa-Strony, będą wspomagały rodziców lub inne osoby w realizacji tego prawa - będą udzielały pomocy materialnej oraz innych programów pomocy, szczególnie w zakresie żywności, odzieży i mieszkań.